java.applet

java.awt

java.awt.color

java.awt.datatransfer

java.awt.dnd

java.awt.event

java.awt.font

java.awt.geom

java.awt.im

java.awt.im.spi

java.awt.image

java.awt.image.renderable

java.awt.print

java.beans

java.beans.beancontext

java.io

java.lang

java.lang.annotation

java.lang.instrument

java.lang.management

java.lang.ref

java.lang.reflect

java.math

java.net

java.nio

java.nio.channels

java.nio.channels.spi

java.nio.charset

java.nio.charset.spi

java.rmi

java.rmi.activation

java.rmi.dgc

java.rmi.registry

java.rmi.server

java.security

java.security.acl

java.security.cert

java.security.interfaces

java.security.spec

java.sql

java.text

java.util

java.util.concurrent

java.util.concurrent.atomic

java.util.concurrent.locks

java.util.jar

java.util.logging

java.util.prefs

java.util.regex

java.util.zip

javax.accessibility

javax.activity

javax.crypto

javax.crypto.interfaces

javax.crypto.spec

javax.imageio

javax.imageio.event

javax.imageio.metadata

javax.imageio.plugins.bmp

javax.imageio.plugins.jpeg

javax.imageio.spi

javax.imageio.stream

javax.management

javax.management.loading

javax.management.modelmbean

javax.management.monitor

javax.management.openmbean

javax.management.relation

javax.management.remote

javax.management.remote.rmi

javax.management.timer

javax.naming

javax.naming.directory

javax.naming.event

javax.naming.ldap

javax.naming.spi

javax.net

javax.net.ssl

javax.print

javax.print.attribute

javax.print.attribute.standard

javax.print.event

javax.rmi

javax.rmi.CORBA

javax.rmi.ssl

javax.security.auth

javax.security.auth.callback

javax.security.auth.kerberos

javax.security.auth.login

javax.security.auth.spi

javax.security.auth.x500

javax.security.cert

javax.security.sasl

javax.sound.midi

javax.sound.midi.spi

javax.sound.sampled

javax.sound.sampled.spi

javax.sql

javax.sql.rowset

javax.sql.rowset.serial

javax.sql.rowset.spi

javax.swing

javax.swing.border

javax.swing.colorchooser

javax.swing.event

javax.swing.filechooser

javax.swing.plaf

javax.swing.plaf.basic

javax.swing.plaf.metal

javax.swing.plaf.multi

javax.swing.plaf.synth

javax.swing.table

javax.swing.text

javax.swing.text

javax.swing.text.parser

javax.swing.text.rtf

javax.swing.tree

javax.swing.undo

javax.transaction

javax.transaction.xa

javax.xml

javax.xml.datatype

javax.xml.namespace

javax.xml.parsers

javax.xml.transform

javax.xml.transform.dom

javax.xml.transform.sax

javax.xml.transform.stream

javax.xml.validation

javax.xml.xpath

org.ietf.jgss

org.omg.CORBA

org.omg.CORBA_2_3

org.omg.CORBA_2_3.portable

org.omg.CORBA.DynAnyPackage

org.omg.CORBA.ORBPackage

org.omg.CORBA.portable

org.omg.CORBA.TypeCodePackage

org.omg.CosNaming

org.omg.CosNaming.NamingContextExtPackage

org.omg.CosNaming.NamingContextPackage

org.omg.Dynamic

org.omg.DynamicAny

org.omg.DynamicAny.DynAnyFactoryPackage

org.omg.DynamicAny.DynAnyPackage

org.omg.IOP

org.omg.IOP.CodecFactoryPackage

org.omg.IOP.CodecPackage

org.omg.Messaging

org.omg.PortableInterceptor

org.omg.PortableInterceptor.ORBInitInfoPackage

org.omg.PortableServer

org.omg.PortableServer.CurrentPackage

org.omg.PortableServer.POAManagerPackage

org.omg.PortableServer.POAPackage

org.omg.PortableServer.portable

org.omg.PortableServer.ServantLocatorPackage

org.omg.SendingContext

org.omg.stub.java.rmi

org.w3c.dom

org.w3c.dom.bootstrap

org.w3c.dom.events

org.w3c.dom.ls

org.xml.sax

org.xml.sax.ext

org.xml.sax.helpers

allclasses-frame

allclasses-noframe

constant-values

deprecated-list

help-doc

JavaTM 2 Platform
Standard Ed. 5.0

java.awt
接口 Composite

所有已知实现类:
AlphaComposite

public interface Composite

Composite 接口和 CompositeContext 一起定义了用基础图形区域组合绘图基本元素的方法。在 Graphics2D 上下文中设置 Composite 后,此接口组合形状、文本或图像,这些内容已经用根据预定义的规则所呈现的颜色进行了呈现。实现此接口的类提供规则和方法来创建特定操作的上下文。CompositeContext 是复合操作所使用的环境,由 Graphics2D 在操作开始前创建。CompositeContext 包含复合操作所需的私有信息和资源。当不再需要 CompositeContext 时,Graphics2D 对象会移除它,以便回收为操作所分配的资源。

实现 Composite 的类实例必须是不可变的,因为将这些对象作为 setComposite 方法的属性来设置时,或者 Graphics2D 对象被克隆时,Graphics2D 并不克隆这些对象。这是为了避免 Graphics2D 未定义的呈现行为,这种行为是在 Graphics2D 上下文中设置 Composite 对象后再对其进行修改所导致的。

由于此接口必须向可能的任意代码公开目标设备或图像上的像素内容,所以在直接向屏幕设备呈现内容时,由 readDisplayPixels AWTPermission 负责管理那些实现此接口的自定义对象的使用。将这样的自定义对象传递给 Graphics2D(从 Component 检索)的 setComposite 方法时会进行权限检查。

另请参见:
AlphaComposite, CompositeContext, Graphics2D.setComposite(java.awt.Composite)

方法摘要
 CompositeContext createContext(ColorModel srcColorModel, ColorModel dstColorModel, RenderingHints hints)
          创建一个上下文,其中包含用于执行复合操作的状态。
 

方法详细信息

createContext

CompositeContext createContext(ColorModel srcColorModel,
                ColorModel dstColorModel,
                RenderingHints hints)
创建一个上下文,其中包含用于执行复合操作的状态。在多线程环境中,单个 Composite 对象可同时有多个上下文。

参数:
srcColorModel - 源的 ColorModel
dstColorModel - 目标的 ColorModel
hints - 上下文对象用于选择呈现方法的提示
返回:
用于执行复合操作的 CompositeContext 对象。

JavaTM 2 Platform
Standard Ed. 5.0

提交错误或意见
有关更多的 API 参考资料和开发人员文档,请参阅 Java 2 SDK SE 开发人员文档。该文档包含更详细的、面向开发人员的描述,以及总体概述、术语定义、使用技巧和工作代码示例。

版权所有 2004 Sun Microsystems, Inc. 保留所有权利。 请遵守许可证条款。另请参阅文档重新分发政策