java.applet

java.awt

java.awt.color

java.awt.datatransfer

java.awt.dnd

java.awt.event

java.awt.font

java.awt.geom

java.awt.im

java.awt.im.spi

java.awt.image

java.awt.image.renderable

java.awt.print

java.beans

java.beans.beancontext

java.io

java.lang

java.lang.annotation

java.lang.instrument

java.lang.management

java.lang.ref

java.lang.reflect

java.math

java.net

java.nio

java.nio.channels

java.nio.channels.spi

java.nio.charset

java.nio.charset.spi

java.rmi

java.rmi.activation

java.rmi.dgc

java.rmi.registry

java.rmi.server

java.security

java.security.acl

java.security.cert

java.security.interfaces

java.security.spec

java.sql

java.text

java.util

java.util.concurrent

java.util.concurrent.atomic

java.util.concurrent.locks

java.util.jar

java.util.logging

java.util.prefs

java.util.regex

java.util.zip

javax.accessibility

javax.activity

javax.crypto

javax.crypto.interfaces

javax.crypto.spec

javax.imageio

javax.imageio.event

javax.imageio.metadata

javax.imageio.plugins.bmp

javax.imageio.plugins.jpeg

javax.imageio.spi

javax.imageio.stream

javax.management

javax.management.loading

javax.management.modelmbean

javax.management.monitor

javax.management.openmbean

javax.management.relation

javax.management.remote

javax.management.remote.rmi

javax.management.timer

javax.naming

javax.naming.directory

javax.naming.event

javax.naming.ldap

javax.naming.spi

javax.net

javax.net.ssl

javax.print

javax.print.attribute

javax.print.attribute.standard

javax.print.event

javax.rmi

javax.rmi.CORBA

javax.rmi.ssl

javax.security.auth

javax.security.auth.callback

javax.security.auth.kerberos

javax.security.auth.login

javax.security.auth.spi

javax.security.auth.x500

javax.security.cert

javax.security.sasl

javax.sound.midi

javax.sound.midi.spi

javax.sound.sampled

javax.sound.sampled.spi

javax.sql

javax.sql.rowset

javax.sql.rowset.serial

javax.sql.rowset.spi

javax.swing

javax.swing.border

javax.swing.colorchooser

javax.swing.event

javax.swing.filechooser

javax.swing.plaf

javax.swing.plaf.basic

javax.swing.plaf.metal

javax.swing.plaf.multi

javax.swing.plaf.synth

javax.swing.table

javax.swing.text

javax.swing.text

javax.swing.text.parser

javax.swing.text.rtf

javax.swing.tree

javax.swing.undo

javax.transaction

javax.transaction.xa

javax.xml

javax.xml.datatype

javax.xml.namespace

javax.xml.parsers

javax.xml.transform

javax.xml.transform.dom

javax.xml.transform.sax

javax.xml.transform.stream

javax.xml.validation

javax.xml.xpath

org.ietf.jgss

org.omg.CORBA

org.omg.CORBA_2_3

org.omg.CORBA_2_3.portable

org.omg.CORBA.DynAnyPackage

org.omg.CORBA.ORBPackage

org.omg.CORBA.portable

org.omg.CORBA.TypeCodePackage

org.omg.CosNaming

org.omg.CosNaming.NamingContextExtPackage

org.omg.CosNaming.NamingContextPackage

org.omg.Dynamic

org.omg.DynamicAny

org.omg.DynamicAny.DynAnyFactoryPackage

org.omg.DynamicAny.DynAnyPackage

org.omg.IOP

org.omg.IOP.CodecFactoryPackage

org.omg.IOP.CodecPackage

org.omg.Messaging

org.omg.PortableInterceptor

org.omg.PortableInterceptor.ORBInitInfoPackage

org.omg.PortableServer

org.omg.PortableServer.CurrentPackage

org.omg.PortableServer.POAManagerPackage

org.omg.PortableServer.POAPackage

org.omg.PortableServer.portable

org.omg.PortableServer.ServantLocatorPackage

org.omg.SendingContext

org.omg.stub.java.rmi

org.w3c.dom

org.w3c.dom.bootstrap

org.w3c.dom.events

org.w3c.dom.ls

org.xml.sax

org.xml.sax.ext

org.xml.sax.helpers

allclasses-frame

allclasses-noframe

constant-values

deprecated-list

help-doc

JavaTM 2 Platform
Standard Ed. 5.0

java.nio
类 MappedByteBuffer

java.lang.Object
  继承者 java.nio.Buffer
      继承者 java.nio.ByteBuffer
          继承者 java.nio.MappedByteBuffer
所有已实现的接口:
Comparable<ByteBuffer>

public abstract class MappedByteBuffer
extends ByteBuffer

直接字节缓冲区,其内容是文件的内存映射区域。

映射的字节缓冲区是通过 FileChannel.map 方法创建的。此类用特定于内存映射文件区域的操作扩展 ByteBuffer 类。

映射的字节缓冲区和它所表示的文件映射关系在该缓冲区本身成为垃圾回收缓冲区之前一直保持有效。

映射的字节缓冲区的内容可以随时更改,例如,在此程序或另一个程序更改了对应的映射文件区域的内容的情况下。这些更改是否发生(以及何时发生)与操作系统无关,因此是未指定的。

全部或部分映射的字节缓冲区可能随时成为不可访问的,例如,如果我们截取映射的文件。试图访问映射的字节缓冲区的不可访问区域将不会更改缓冲区的内容,并导致在访问时或访问后的某个时刻抛出未指定的异常。因此强烈推荐采取适当的预防措施,以避免此程序或另一个同时运行的程序对映射的文件执行操作(读写文件内容除外)。

除此之外,映射的字节缓冲区的功能与普通的直接字节缓冲区完全相同。

从以下版本开始:
1.4

方法摘要
 MappedByteBuffer force()
          将此缓冲区所做的内容更改强制写入包含映射文件的存储设备中。
 boolean isLoaded()
          判断此缓冲区的内容是否位于物理内存中。
 MappedByteBuffer load()
          将此缓冲区内容加载到物理内存中。
 
从类 java.nio.ByteBuffer 继承的方法
allocate, allocateDirect, array, arrayOffset, asCharBuffer, asDoubleBuffer, asFloatBuffer, asIntBuffer, asLongBuffer, asReadOnlyBuffer, asShortBuffer, compact, compareTo, duplicate, equals, get, get, get, get, getChar, getChar, getDouble, getDouble, getFloat, getFloat, getInt, getInt, getLong, getLong, getShort, getShort, hasArray, hashCode, isDirect, order, order, put, put, put, put, put, putChar, putChar, putDouble, putDouble, putFloat, putFloat, putInt, putInt, putLong, putLong, putShort, putShort, slice, toString, wrap, wrap
 
从类 java.nio.Buffer 继承的方法
capacity, clear, flip, hasRemaining, isReadOnly, limit, limit, mark, position, position, remaining, reset, rewind
 
从类 java.lang.Object 继承的方法
clone, finalize, getClass, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 

方法详细信息

isLoaded

public final boolean isLoaded()
判断此缓冲区的内容是否位于物理内存中。

返回值为 true 意味着此缓冲区中所有数据极有可能都位于物理内存中,因此是可访问的,不会导致任何虚拟内存页错误,也无需任何 I/O 操作。返回值为 false 不一定意味着缓冲区的内容不位于物理内存中。

返回值是一个提示,而不是保证,因为在此方法的调用返回之前,底层操作系统可能已经移出某些缓冲区数据。

返回:
如果此缓冲区内容可能位于物理内存中,则返回 true

load

public final MappedByteBuffer load()
将此缓冲区内容加载到物理内存中。

此方法最大限度地确保在它返回时此缓冲区内容位于物理内存中。调用此方法可能导致一些页面错误,并导致发生 I/O 操作。

返回:
此缓冲区

force

public final MappedByteBuffer force()
将此缓冲区所做的内容更改强制写入包含映射文件的存储设备中。

如果映射到此缓冲区中的文件位于本地存储设备上,那么当此方法返回时,可以保证自此缓冲区创建以来,或自最后一次调用此方法以来,已经将对缓冲区所做的所有更改写入到该设备。

如果文件不在本地设备上,则无法作出这样的保证。

如果此缓冲区不是以读/写模式 (FileChannel.MapMode.READ_WRITE) 映射的,则调用此方法无效。

返回:
此缓冲区

JavaTM 2 Platform
Standard Ed. 5.0

提交错误或意见
有关更多的 API 参考资料和开发人员文档,请参阅 Java 2 SDK SE 开发人员文档。该文档包含更详细的、面向开发人员的描述,以及总体概述、术语定义、使用技巧和工作代码示例。

版权所有 2004 Sun Microsystems, Inc. 保留所有权利。 请遵守许可证条款。另请参阅文档重新分发政策