java.applet

java.awt

java.awt.color

java.awt.datatransfer

java.awt.dnd

java.awt.event

java.awt.font

java.awt.geom

java.awt.im

java.awt.im.spi

java.awt.image

java.awt.image.renderable

java.awt.print

java.beans

java.beans.beancontext

java.io

java.lang

java.lang.annotation

java.lang.instrument

java.lang.management

java.lang.ref

java.lang.reflect

java.math

java.net

java.nio

java.nio.channels

java.nio.channels.spi

java.nio.charset

java.nio.charset.spi

java.rmi

java.rmi.activation

java.rmi.dgc

java.rmi.registry

java.rmi.server

java.security

java.security.acl

java.security.cert

java.security.interfaces

java.security.spec

java.sql

java.text

java.util

java.util.concurrent

java.util.concurrent.atomic

java.util.concurrent.locks

java.util.jar

java.util.logging

java.util.prefs

java.util.regex

java.util.zip

javax.accessibility

javax.activity

javax.crypto

javax.crypto.interfaces

javax.crypto.spec

javax.imageio

javax.imageio.event

javax.imageio.metadata

javax.imageio.plugins.bmp

javax.imageio.plugins.jpeg

javax.imageio.spi

javax.imageio.stream

javax.management

javax.management.loading

javax.management.modelmbean

javax.management.monitor

javax.management.openmbean

javax.management.relation

javax.management.remote

javax.management.remote.rmi

javax.management.timer

javax.naming

javax.naming.directory

javax.naming.event

javax.naming.ldap

javax.naming.spi

javax.net

javax.net.ssl

javax.print

javax.print.attribute

javax.print.attribute.standard

javax.print.event

javax.rmi

javax.rmi.CORBA

javax.rmi.ssl

javax.security.auth

javax.security.auth.callback

javax.security.auth.kerberos

javax.security.auth.login

javax.security.auth.spi

javax.security.auth.x500

javax.security.cert

javax.security.sasl

javax.sound.midi

javax.sound.midi.spi

javax.sound.sampled

javax.sound.sampled.spi

javax.sql

javax.sql.rowset

javax.sql.rowset.serial

javax.sql.rowset.spi

javax.swing

javax.swing.border

javax.swing.colorchooser

javax.swing.event

javax.swing.filechooser

javax.swing.plaf

javax.swing.plaf.basic

javax.swing.plaf.metal

javax.swing.plaf.multi

javax.swing.plaf.synth

javax.swing.table

javax.swing.text

javax.swing.text

javax.swing.text.parser

javax.swing.text.rtf

javax.swing.tree

javax.swing.undo

javax.transaction

javax.transaction.xa

javax.xml

javax.xml.datatype

javax.xml.namespace

javax.xml.parsers

javax.xml.transform

javax.xml.transform.dom

javax.xml.transform.sax

javax.xml.transform.stream

javax.xml.validation

javax.xml.xpath

org.ietf.jgss

org.omg.CORBA

org.omg.CORBA_2_3

org.omg.CORBA_2_3.portable

org.omg.CORBA.DynAnyPackage

org.omg.CORBA.ORBPackage

org.omg.CORBA.portable

org.omg.CORBA.TypeCodePackage

org.omg.CosNaming

org.omg.CosNaming.NamingContextExtPackage

org.omg.CosNaming.NamingContextPackage

org.omg.Dynamic

org.omg.DynamicAny

org.omg.DynamicAny.DynAnyFactoryPackage

org.omg.DynamicAny.DynAnyPackage

org.omg.IOP

org.omg.IOP.CodecFactoryPackage

org.omg.IOP.CodecPackage

org.omg.Messaging

org.omg.PortableInterceptor

org.omg.PortableInterceptor.ORBInitInfoPackage

org.omg.PortableServer

org.omg.PortableServer.CurrentPackage

org.omg.PortableServer.POAManagerPackage

org.omg.PortableServer.POAPackage

org.omg.PortableServer.portable

org.omg.PortableServer.ServantLocatorPackage

org.omg.SendingContext

org.omg.stub.java.rmi

org.w3c.dom

org.w3c.dom.bootstrap

org.w3c.dom.events

org.w3c.dom.ls

org.xml.sax

org.xml.sax.ext

org.xml.sax.helpers

allclasses-frame

allclasses-noframe

constant-values

deprecated-list

help-doc

JavaTM 2 Platform
Standard Ed. 5.0

java.util.regex
接口 MatchResult

所有已知实现类:
Matcher

public interface MatchResult

匹配操作的结果。

此接口包含用于确定与正则表达式匹配结果的查询方法。通过 MatchResult 可以查看匹配边界、组和组边界,但是不能修改。

从以下版本开始:
1.5
另请参见:
Matcher

方法摘要
 int end()
          返回最后匹配字符之后的偏移量。
 int end(int group)
          返回在匹配期间由给定组所捕获子序列的最后字符之后的偏移量。
 String group()
          返回由以前匹配所匹配的输入子序列。
 String group(int group)
          返回在以前匹配操作期间由给定组捕获的输入子序列。
 int groupCount()
          返回此匹配结果的模式中的捕获组数。
 int start()
          返回匹配的初始索引。
 int start(int group)
          返回在匹配期间由给定组捕获的子序列的初始索引。
 

方法详细信息

start

int start()
返回匹配的初始索引。

返回:
第一个匹配字符的索引
抛出:
IllegalStateException - 如果没有尝试任何匹配或者以前的匹配操作失败

start

int start(int group)
返回在匹配期间由给定组捕获的子序列的初始索引。

捕获组是从左到右的索引,从 1 开始。组零表示整个模式,因此表达式 m.start(0) 等效于 m.start()

参数:
group - 此匹配器模式中捕获组的索引
返回:
组捕获的第一个字符的索引;如果匹配成功但组本身没有匹配项,则返回 -1
抛出:
IllegalStateException - 如果没有尝试任何匹配或者以前的匹配操作失败
IndexOutOfBoundsException - 如果在给定索引的模式中不存在捕获组

end

int end()
返回最后匹配字符之后的偏移量。

返回:
最后匹配字符之后的偏移量
抛出:
IllegalStateException - 如果没有尝试任何匹配或者以前的匹配操作失败

end

int end(int group)
返回在匹配期间由给定组所捕获子序列的最后字符之后的偏移量。

捕获组是从左到右的索引,从 1 开始。组零表示整个模式,因此表达式 m.end(0) 等效于 m.end()

参数:
group - 此匹配器模式中捕获组的索引
返回:
组捕获的最后字符之后的偏移量;如果匹配成功但组本身没有匹配项,则返回 -1
抛出:
IllegalStateException - 如果没有尝试任何匹配或者以前的匹配操作失败
IndexOutOfBoundsException - 如果在给定索引的模式中不存在捕获组

group

String group()
返回由以前匹配所匹配的输入子序列。

对于具有输入序列 s 的匹配器 m,表达式 m.group()s.substring(m.start(), m.end()) 是等效的。

注意,某些模式(例如,a*)匹配空字符串。当模式成功匹配输入中的空字符串时,此方法将返回空字符串。

返回:
以前匹配所匹配的字符串形式的子序列(可能为空)
抛出:
IllegalStateException - 如果没有尝试任何匹配或者以前的匹配操作失败

group

String group(int group)
返回在以前匹配操作期间由给定组捕获的输入子序列。

对于匹配器 m、输入序列 s 和组索引 g,表达式 m.group(g)s.substring(m.start(g), m.end(g)) 是等效的。

捕获组是从左到右的索引,从 1 开始。组零表示整个模式,因此表达式 m.group(0) 等效于 m.group()

如果该匹配成功了,但指定组未能匹配输入序列的任何部分,则返回 null。注意,某些组(例如,(a*))匹配空字符串。当这些的组成功匹配输入中的空字符串时,此方法将返回空字符串。

参数:
group - 此匹配器模式中捕获组的索引
返回:
在以前的匹配期间组所捕获的子序列(可能为空);如果组未能匹配输入的部分,则返回 null
抛出:
IllegalStateException - 如果没有尝试任何匹配或者以前的匹配操作失败
IndexOutOfBoundsException - 如果在给定索引的模式中不存在捕获组

groupCount

int groupCount()
返回此匹配结果的模式中的捕获组数。

根据惯例,零组表示整个模式。它不包括在此计数中。

任何小于或等于由此方法返回的值的非负整数保证是此匹配器的有效组索引。

返回:
此匹配器模式中的捕获组数

JavaTM 2 Platform
Standard Ed. 5.0

提交错误或意见
有关更多的 API 参考资料和开发人员文档,请参阅 Java 2 SDK SE 开发人员文档。该文档包含更详细的、面向开发人员的描述,以及总体概述、术语定义、使用技巧和工作代码示例。

版权所有 2004 Sun Microsystems, Inc. 保留所有权利。 请遵守许可证条款。另请参阅文档重新分发政策